Make your own free website on Tripod.com

เรื่องระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลและสารสนเทศ
ลักษณะสำคัญของสารสนเทศ
ส่วนประกอบของสารสนเทศ
องค์ประกอบของสารสนเทศ

จัดทำโดย นางสาวสุมนา อมรพิไลรัตน์ รหัส 47019032 กลุ่ม47039